4-Methoxyphenyl 2,4-dichlorobenzoate

4-Methoxyphenyl 2,4-dichlorobenzoate