4-Methylbenzylidene-4-methylaniline

4-Methylbenzylidene-4-methylaniline