4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine

4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine