Benzenamine, 4-nitro-N-(phenylmethylene)-

Benzenamine, 4-nitro-N-(phenylmethylene)-