1-methyl-4-[(E)-2-phenylethenyl]sulfonylbenzene

1-methyl-4-[(E)-2-phenylethenyl]sulfonylbenzene