ethyl 5-amino-3-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydrothieno[3,4-d]pyridazine-1-carboxylate

ethyl 5-amino-3-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydrothieno[3,4-d]pyridazine-1-carboxylate