2,2',3,4',5,6-Hexachlorobiphenyl

2,2',3,4',5,6-Hexachlorobiphenyl