Benzenamine, 4-methyl-N-[(4-nitrophenyl)methylene]-

Benzenamine, 4-methyl-N-[(4-nitrophenyl)methylene]-