(2,4-Dimethylbenzylidene)-p-tolylamine

(2,4-Dimethylbenzylidene)-p-tolylamine