1-Phenyl-2,2-bis(trifluoromethyl)aziridine

1-Phenyl-2,2-bis(trifluoromethyl)aziridine