2,2',3,4,4',5,6-Heptachlorobiphenyl

2,2',3,4,4',5,6-Heptachlorobiphenyl