2-(benzylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-phenylethanol

2-(benzylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-phenylethanol