1-[4-(dimethylaminodiazenyl)phenyl]ethanol

1-[4-(dimethylaminodiazenyl)phenyl]ethanol