3,4,5-trichloro-2-hydroxybenzoic acid

3,4,5-trichloro-2-hydroxybenzoic acid