2-{[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl}-6-methoxy-3-methyl-1,3-benzothiazol-3-ium methyl sulfate

2-{[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl}-6-methoxy-3-methyl-1,3-benzothiazol-3-ium methyl sulfate