1-Cyclopentenylphenylmethane

1-Cyclopentenylphenylmethane