1-ethoxy-3,6-dimethylnonane

1-ethoxy-3,6-dimethylnonane