(4-((3,4-Dimethylhexyl)oxy)-2-hydroxyphenyl) phenyl ketone

(4-((3,4-Dimethylhexyl)oxy)-2-hydroxyphenyl) phenyl ketone