2-[(3-amino-4-methoxyphenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate

2-[(3-amino-4-methoxyphenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate