4-(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)butyric acid

4-(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)butyric acid