(S)-(-)-1-(2-Methoxybenzoyl)-2-(methoxymethyl)pyrrolidine

(S)-(-)-1-(2-Methoxybenzoyl)-2-(methoxymethyl)pyrrolidine