1-(2,5-Dimethoxyphenyl)-1-propanol

1-(2,5-Dimethoxyphenyl)-1-propanol