Ethyl 4-(3-fluorophenyl)-2,4-dioxobutanoate

Ethyl 4-(3-fluorophenyl)-2,4-dioxobutanoate