Benzene, 1,2,4-trimethyl-5-(3-methylbutyl)-

Benzene, 1,2,4-trimethyl-5-(3-methylbutyl)-