Diaziridinone, bis(1,1-dimethylethyl)-

Diaziridinone, bis(1,1-dimethylethyl)-