4,5,6-Trichloro-2-methylpyrimidine

4,5,6-Trichloro-2-methylpyrimidine