1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine