17-Hydroxy-17-methylandrostan-3-one

17-Hydroxy-17-methylandrostan-3-one