4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenol

4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenol