N-(4-methoxyphenyl)-3-phenylpropanamide

N-(4-methoxyphenyl)-3-phenylpropanamide