2,2,4,6,6-PENTAMETHYLHEPTANE

2,2,4,6,6-PENTAMETHYLHEPTANE