1,1'-Biphenyl,2-isopropyl-

1,1'-Biphenyl,2-isopropyl-