trimethylsilyl benzenesulfonate

trimethylsilyl benzenesulfonate