t-Butylphenyldichlorosilane

t-Butylphenyldichlorosilane