p-Nitrophenyl nonyl ether

p-Nitrophenyl nonyl ether