p-Chlorophenyltrichlorosilane

p-Chlorophenyltrichlorosilane