2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoic acid

2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoic acid