2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine

2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine