naphthalen-2-yl 2-aminobenzoate

naphthalen-2-yl 2-aminobenzoate