N-(4-FLUOROBENZOYL)MORPHOLINE

N-(4-FLUOROBENZOYL)MORPHOLINE