methyl (5-hydroxy-1-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)acetate

methyl (5-hydroxy-1-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)acetate