methyl 5-phenyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate

methyl 5-phenyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate