methyl 5-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate

methyl 5-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate