methyl 5-bromo-4-nitrothiophene-2-carboxylate

methyl 5-bromo-4-nitrothiophene-2-carboxylate