methyl 5-bromo-2-chlorobenzoate

methyl 5-bromo-2-chlorobenzoate