methyl 4-(trichloromethyl)benzoate

methyl 4-(trichloromethyl)benzoate