methyl 3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate

methyl 3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate