methyl 2-phenylquinoline-4-carboxylate

methyl 2-phenylquinoline-4-carboxylate