methyl 2-amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carboxylate

methyl 2-amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carboxylate