methyl 2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetate

methyl 2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetate